Shotokan Kata Picker

Can't decide what kata to practice? Let the universe decide for you. (Uncheck any you don't want the universe to pick...)

Group 1
Group 2
Group 3
Group 4
Group 5
Heian Shodan Tekki Nidan Tekki Sandan Hangetsu Gojushiho-Sho
Heian Nidan Bassai-Dai Jutte Bassai-Sho Gojushiho-Dai
Heian Sandan Kanku-Dai Gankaku Chinte Meikyo
Heian Yondan Enpi Kanku-sho Sochin Wankan
Heian Godan Jion Nijushiho Unsu Jiin
Tekki Shodan
Select a unique kata until all have been practiced. ()